Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a

Cégnév: Extra Gastro Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1221 Budapest, Kőérberki út 13.
Telephely: 1036 Budapest, Lajos utca 46.
Cégjegyzék szám: 01-09-284523
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25599930-2-43.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12011148-01563952-00100002 (Raiffeisen Bank)
Képviseli: Aszódi Szabolcs Pál
Szerződés nyelve: magyar


Elektronikus elérhetőség: semmiextrakert@semmiextra.hu
Honlap: https://semmiextra.hu/


Telefonszám: 06 1 950 67 71
Telefonszám elérési időszak:
Hétfő: 11.30 - 22:00
Kedd: 11.30 - 22:00
Szerda: 11.30 - 22:00
Csütörtök: 11.30 - 22:00
Péntek: 11.30 - 22:00
Szombat: 12:00 - 22:00
Vasárnap: 12:00 - 22:00

mint eladó (a továbbiakban: Eladó) érdekkörében működtetett Webáruház | Semmi Extra Honlapon (továbbiakban: Honlap) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatása leírását és igénybevételének általános szerződési feltételeit, tehát Eladó által eladásra szánt termék(eke)t (továbbiakban: Termék/Termékek) vásárló személy (a továbbiakban: Felhasználó) általános jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A jelen ÁSZF értelmezése során az Eladó és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Fél/Felek).

Eladó kifejezetten rögzíti, hogy technikai okokból Budapest közigazgatási területén belül történő kiszállítással és Személyes átvételi pont(ok)kon biztosítja a Termékek adásvételi szerződés útján történő megszerzését és átvételét.

Eladó rögzíti, hogy a

Cégnév: SEMMI EXTRA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1221 Budapest, Kőérberki út 13.
Telephely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 62-64.
Cégjegyzék szám: 01-09-908184
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14357996-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700488-47737503-51100005 (CIB Bank)
Képviseli: Aszódi Szabolcs Pál
Elektronikus elérhetőség: info@semmiextra.hu
Honlap: www.semmiextra.hu
Telefonszám: 06 1 209 03 05
Telefonszám elérési időszak:
Hétfő: 11.30 - 22:00
Kedd: 11.30 - 22:00
Szerda: 11.30 - 22:00
Csütörtök: 11.30 - 22:00
Péntek: 11.30 - 22:00
Szombat: 12:00 - 22:00
Vasárnap: 12:00 - 22:00
mint az Eladó együttműködő partnere (kapcsolt vállalkozásként) működik közre a Honlapon nyújtott tevékenység kifejtésében.

1. Bevezető rendelkezések


Az ÁSZF által alkalmazott fontosabb alapfogalmak:
Felek: Eladó és Vevő együttesen.
Felhasználó: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, kiskereskedelmi forgalomban adásvétel útján tulajdonjogot szerző, fogyasztónak minősülő, vásárlási szerződést kötő, Magyarország alkalmazandó jogszabályainak megfelelően cselekvőképes és 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött személy.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
Honlap: webshop jellegű – saját belső szabályozással rendelkező – weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: kizárólag a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre kínált, birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, melynek szolgáltatása a szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (Eladó).

Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül elfogadásra és közzétételre.

Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Felhasználó a Honlap használatával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF tartalmát és annak alkalmazását.

Eladó tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. 6:77-6:81.§ alapján közzétett általános szerződési feltételeket.

Amennyiben Felhasználóként aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, kérjük figyelmesen olvassa el az ÁSZF-t és mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe Honlap szolgáltatásait, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve.

Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF rendelkezéseit.

A jelen ÁSZF tartalmazza a Honlapon található Termékek megvásárlását célzó adásvételi szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Eladó kifejezetten rögzíti, hogy a Honlap kínálatában szereplő Termékek köre nem azonos az általa forgalmazott termékek körével, és Termékek körének, illetve a Termékek összetételének, formai megjelenésének (pl. egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

A Honlap használatához szükséges egyéb (pl. technikai tájékoztatást), melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető más tájékoztatások nyújtják.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a Honlap használatával, az egyes Termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, tájékoztatásra van szüksége, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk egyeztetni, kérjük forduljon bizalommal az Eladóhoz a közzétett elérhetőségeken!

2. Felhasználási feltételek
Eladó kifejezetten rögzíti, hogy a Honlapon alkohol tartalmú Termékek is megtalálhatók és megrendelhetők.

Eladó elkötelezett híve a kulturált alkohol fogyasztásnak.

Szeszesitalok fogyasztását – mely függőséghez vezethet - 18 (tizennyolc) éven aluliaknak nem ajánljuk és kiszolgálását megtagadjuk!

Amennyiben a kiszállítást/kiszolgálást végző személynek kétségei merülnének fel a Termék(ek)et átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a kiszállítást/kiszolgálást végző személy a Termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a kiszállítást/kiszolgálást végző személy akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 (tizennyolc) éves. Kérjük együttműködésüket és köszönjük megértésüket! A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó - kizárólagos érdekkörébe tartozó okból bekövetkezett szerződésszegésért való felelősségen túlmenően - nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Az Eladó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és kifejezetten rögzíti, hogy a Felhasználó kizárólagosan felelős saját magatartásáért.


Eladó kizárja a felelősségét különösen az alábbiakért:
• harmadik személy érdekkörébe tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a Honlapon keresztül lehet ellátogatni;
• a Honlapon esetleg megjelenő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Honlapon keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája/tartalma tekintetében;
• hozzájárulása és/vagy tudomása nélkül a Honlapra feltett tartalom, amennyiben az Eladó számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak megjelenítését megakadályozza;
• a Honlap nem kompatibilis a Felhasználó számítástechnikai eszközével és/vagy szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
• műszaki nehézségek, beleértve a Honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.


A Felhasználó köteles minden szükséges intézkedést megtenni azért, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait, jogilag védett érdekeit, vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Eladó kizárja a felelősségét jogosulatlan Felhasználó eljárásáért/magatartásáért, az azzal összefüggésben keletkezett károkért, azonban erre utaló tények tudomására jutása esetén adott esetben minden szükséges és lehetséges jogi lépést megtesz (különösen, de nem kizárólag a kiskorúak) jogainak és jogilag védett érdekeinek védelmében.

A Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólást, vélemény, megjegyzés, stb.) az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalom tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A Felhasználó által közzétett tartalom nem tükrözi az Eladó véleményét. Az Eladó jogosult külön értesítés és indokolás nélkül bármely, a Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat törölni, illetve elérhetetlenné tenni, illetve az illetékes hatóság részére átadni.

Az Eladó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználót azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy a Honlap használatából kizárni, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat súlyosan, vagy ismételten megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag:
• Eladó jó hírnevének megsértése;
• Eladótól vásárolt Termék(ek) jó hírnevének megsértése;
• Eladó által adott forgalmazási vagy hirdetési utasítás megsértése.
A hozzáférési adatok (pl. jelszó) átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásból eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai helyes megadásáért/frissítéséért, valamint köteles az Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

A hibás/hiányos/téves Honlap kezelésből, így különösen, de nem kizárólag Felhasználói adatszolgáltatásból eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget semmilyen jogcímen nem vállal, azokért a felelősségét kizárja.

Eladó felhívja a Felhasználó a figyelmét arra, hogy a hibásan/hiányosan/tévesen megadott e-mail cím vagy a postafiókjához tartozó tárhelye telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eladót megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amely(ek) alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, illetve a kapcsolódó adatbázisokkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Honlap teljes egésze (különösen, de nem kizárólag az ott elhelyezett szöveges- és grafikai elemek, fényképek, adatbázisok, stb.) szerzői jogvédelem hatálya alá esik, így – akár részlegesen, akár egészében – kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Eladó kifejezetten rögzíti, hogy a Honlapon található grafikai elemek, képek kizárólag tájékoztató, figyelemfelhívó jellegűek, nem minősülnek részletes ajánlattételnek, még szöveges leírással együtt sem.

A Honlapon megvásárolható Termékek lényeges tulajdonságairól az egyes Termékeknél szereplő leírásokban ad az Eladó tájékoztatást, de kérjük olvassa el figyelmesen és elfogyasztása/felhasználása során vegye figyelembe, tartsa be a Termékhez adott/közzétett – esetlegesen és Termékenként eltérő módon megjelenített/megjeleníthető allergén tartalom, illetve fogyasztási-, kezelési-, felhasználási-, feldolgozási-, stb. – útmutatókat, ismertetőket is!

A Termékek esetlegesen közzétett összetétele és/vagy tartalma (pl. összetétel, tápérték) tájékoztató jellegű, kérdése és/vagy észrevétele esetén kérjük egyeztessen Eladóval a közzétett elérhetőségeken!

A kötelezően jelölendő allergének tájékoztató listáját a Honlapon indokolt esetben az adott Termékhez tartozó Termékleírás alatt teszi közzé az Eladó.

3. A Honlapon történő vásárlás
Termék megrendelhető 3 (három) munkanapos teljesítési határidővel, előrefizetés (előre utalás) esetén az Eladó bankszámlája javára történt jóváírás értéknapjától számítottan.

Regisztráció: A Honlapon történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

Vásárlás menete:

A Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül belép a Delikátesz Bolt al-honlapjára az alábbi linken:

www.semmiextra.hu

A megvásárolni kívánt Termék(ek) (ezen belül azok mennyiségi, darabszám, stb.) kiválasztását követően a megrendelt Termék(ek) a Kosárba kerülnek.

A Felhasználó a Delikátesz Bolt által felkínált Termékcsoportokból kiválasztja a megrendelni kívánt Termék(ek)et.

A kiválasztott Termék(ek) bekerülnek a Kosarába.

Az adott Termék(ek) Kosárba kerülését követően a Felhasználó választhat a vásárlás folytatása vagy a rendelés lehetőségek között.

A vásárlás folytatásával új Termék(ek) kiválasztását lehet elérni.

A rendelés lehetőség kiválasztásával a Felhasználó befejezi a Termék(ek) kiválasztását, és megkezdi a rendelés leadását.

A Honlap új képernyőn összesíti a Kosárba került Termék(ek)et és lehetőséget biztosít azok Egységárának ismeretében a mennyiség módosítására.

A Felhasználó a Termék(ek) ikonjára kattintva bármikor visszaléphet az adott Termék(ek) oldalára, illetve amennyiben rendelkezésre áll, megtekintheti az adott Termékhez tartozó Termékleírást.

A Termék(ek) kiválasztását követően van lehetőség a Honlapon alkalmazott esetleges Kuponkód megadására.

Kuponkód esetleges kiadási feltételeinek és Felhasználó részére történő megadásának meghatározási jogát Eladó fenntartja magának.

A kereskedelmi akciók meghirdetésének jogát az Eladó fenntartja. A kereskedelmi akciók az esetileg meghirdetett időtartamban és a készlet erejéig tartanak. Részletes tájékoztatást az Eladó az egyes kereskedelmi akciókat megelőzően teszi közzé a Honlapon.

Ezután kerül feltüntetésre a Részösszeg, ami a kiválasztott és darabszámra pontosan meghatározott Termék(ek) fizetendő ellenértékét tartalmazza, továbbá az esetleges szállítási költség, melyek kizárólagos összege alkotja az összesen fizetendő vételárat.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ingyenes kiszállítás lehetőségének megadásához/nyújtásához szükséges vásárlási legkevesebb Részösszeg (egy vásárlási tranzakcióhoz tartozó Termék ellenérték) összeghatárát meghatározza.

Jelenleg az ingyenes kiszállítás lehetőségének igénybevételéhez szükséges, egy vásárlási tranzakcióhoz tartozó Termék ellenérték: 15.000,-Ft, azaz Tizenötezer Forint.

A Kosár tartalmának végleges meghatározását követően a Felhasználónak (a *-gal jelölt adatok kötelező) megadásával kell leadnia a rendelését.

A megadandó adatok a Számlázási cím elemeit (Ország /jelenleg rögzítetten a Magyarország/, Irányítószám, Város /jelenleg rögzítetten Budapest/, Pontos cím, Kapcsolattartó neve, Kapcsolat telefonszám), valamint a címzett típusát határozzák meg.

A címzett típusánál a Felhasználónak kell megadnia, hogy magánszemélyként vagy cégként kéri a Megrendelésről kiállítani az adóügyi bizonylatot. (Egyszerűsített bizonylat, ÁFÁ-s számla).

Cég esetén Cégnév és Adószám megadása kötelező. A Regisztrációs szám és Bankszámla mezők kitöltése lehetőség.

Kérjük, jelölje meg, hogy a számlázási cím megegyezik-e a kiszállítási címmel. Amennyiben a Számlázási cím és a Szállítási cím nem azonos, úgy kérjük, adja meg a Szállítási cím elemeit.

Ezt követően a Kapcsolattartó email címét, illetve a Számlázási és Szállítási opciókat kell megadni (Átvételi mód, Fizetési mód).

Átvételi módként Személyes átvétel vagy Csomagküldő szolgálat kerülhet kiválasztásra. Fizetési módnál Készpénz/Bankkártya, vagy Átutalás/Előreutalás kerülhet kiválasztásra.

A fogyasztó a megjegyzés rovatban tüntetheti fel esetleges Eladónak vagy Futárszolgálatnak szóló üzenetét.

Ezt követően kell a Honlap adatkezeléséhez a hozzájárulást az adatvédelmi nyilatkozat előzetes ismeretében megadni. A Rendelés gombra kattintva a rendelés véglegesítésre és elküldésre kerül.

Kitöltési hiány esetén az oldal automatikusan visszaugrik a kitöltetlen mezőre. Eladó rögzíti, hogy ez a funkció kizárólag formai (kitöltési) ellenőrzést jelent, nem pótolja a Felhasználó helyes és valós adatainak megadását.

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző megrendelési fázisba, ahol javítani/módosítani tudja az általa bevitt adatokat.

A fentiek hiánytalan kitöltését követően dönt a Felhasználó a Megrendelés elküldéséről.

Az elektronikus megrendelés alatt azt az elektronikus formában elküldött nyomtatványt értjük, amely a teljesítéshez szükséges információkat tartalmazza a Felhasználóról, a Honlap választékából megrendelt Termék(ek) listájáról és ezen Termék(ek) teljes vételáráról.

Az elküldött megrendelés adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak kizárólag abban az esetben minősül, amennyiben a megrendelés teljes, Honlapon kimutatott ellenértéke a fogyasztó által kiválasztott lehetőségnek megfelelően a jelen ÁSZF szerint teljesítésre került.

Az Eladó a Felhasználó megrendelésének megérkezését követően elektronikus úton (automatikus visszaigazoló e-mail formájában) haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelő által megadott személyes -, szállítási -, számlázási adatokat, illetve a tételes terméklistát, valamint a szállítási költséget.

A munkaszüneti, és/vagy ünnepnapon leadott megrendelések az ezt követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Amennyiben a fenti visszaigazoló e-mail a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az a számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel azért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet adott meg megrendelése leadása során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.

Az adásvételi szerződés az Eladó és a Felhasználó között a megrendelésnek az Eladó által e-mail-ben küldött megerősítés (visszaigazolás) alapján jön létre, amennyiben a megrendelés Honlapon kimutatott ellenértéke a fogyasztó által kiválasztott lehetőségnek megfelelően a jelen ÁSZF szerint teljesítésre került.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés leadása során megadott adatokat, a megrendelési adatokat, a megrendelt Termék(ek) nevét, árát, a kiválasztott fizetési és szállítási módot, a megrendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználónak a megrendeléssel kapcsolatos esetleges megjegyzéseit.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy kifejezetten az adott megrendelésre vonatkozó előzetes írásbeli visszaigazolása hiányában az általa általánosan vállalt feltételektől eltérő megrendelések teljesítését megtagadja/visszautasítsa.

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.

A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Az elektronikus megrendelés elküldésével a Felhasználó igazolja, hogy megismerte és elfogadta a jelen ÁSZF tartalmát.

Az elektronikus megrendelés elküldésével a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a Honlapon feltüntetett hatályos árát, mint vételárat.

Eladó kifejezetten rögzíti, hogy a fogyasztókat kiszolgáló Honlapon kereskedelmi és/vagy reklám (promóciós) akcióban szereplő Termékeket kizárólag közvetlen fogyasztónak minősülő magánszemélyek rendelhetik meg; az Eladó nem köteles kereskedelmi mennyiséget kiszolgálni és a Termékekről ÁFA visszaigénylésre alkalmas tartalmú számlát kiállítani. Kereskedelmi mennyiség a háztartásban szokásos használati mennyiséget meghaladó mennyiség. Eladó az egyes Termékek/Termékkörök tekintetében a kereskedelmi mennyiség megállapítási/meghatározási jogát fenntartja magának.

Eladó jogosult az egész megrendelést vagy annak részét törölni, ha a készletek időközbeni eladása/kifogyása miatt az Eladó nem tudja a megrendelést jelen ÁSZF által meghatározott szállítási időn belül teljesíteni (kiszállítani, átadni) a Felhasználónak. Ebben az esetben az Eladó köteles a Felhasználót tájékoztatni. Ha a Felhasználó a vételárat vagy annak részét már megfizette, a vételár megfizetett része visszafizetésre kerül 15 (tizenöt) napon belül.

Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt Termékeket és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget az általa választott és megrendelése időpontjában a Honlapon elérhető, érvényes fizetési módok alkalmazásával (pl. elektronikus előre fizetés útján) megfizeti, valamint a megrendelt Termékeket átveszi. Amennyiben a Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, az Eladó jogosult a Felhasználó további megrendeléseinek teljesítését megtagadni.

Felhasználó elfogadja, hogy a Termék értékesítése az általános forgalmi adó szempontjából azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a Termék(ek)et tartalmazó csomagot az Eladó a kiszállítást /kiszolgálást végző személynek kézbesítésre/kiszolgálásra átadja.

Felhasználó a megrendelés végösszeg alatt ellenőrizheti a vásárlása teljes ellenértékét.

A vásárlás nincs minimum (legkevesebb) összeghatárhoz kötve.

Eladó az ingyenes szállítás kedvezményének megadásához szükséges minimum (legkevesebb), egy vásárláshoz tartozó összeg határának meghatározási/megváltoztatási jogát fenntartja.

4. Termék(ek) ára, hibás ár, eljárás hibás ár esetén


Eladó az egyoldalú ármeghatározás/árváltoztatás jogát fenntartja.

Eladó egyoldalú árváltoztatási joga nem terjed ki a már visszaigazoltan megrendelt Termék(ek)re.

A Termék(ek) ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Honlapon eladásra kínált Termék(ek) vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttó vételár) kerül meghatározásra és feltüntetésre.

Eladó tájékoztatásul közli. hogy a jelenleg hatályos szabályozás szerint a Termék(ek) vételára tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).

Egyes Termék(ek) vételára és a kapcsolódó szolgáltatások a 27%-os (huszonhét százalékos) általános forgalmi adót tartalmazzák/tartalmazhatják, más Termék(ek) kedvezményes 18%-os (tizennyolc százalékos), illetve 5%-os (öt százalékos) adósávba tartozhatnak, amely(ek) szintén egyértelműen kimutatásra és feltüntetésre kerül(nek) az adóügyi bizonylaton/számlán.

A Termék(ek) mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azonban külön csomagolási – és kezelési költség nem kerül felszámításra.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért az Eladó és/vagy a Szolgáltató díjat számít fel.

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő /irreális/ árra (pl.: 0 Ft), illetve közzétett kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár. Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a Terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni/eladni.

Hibás ár feltüntetése esetén, Eladó, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5. Fizetés
Amennyiben a Felhasználó korábban már úgy rendelt Terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó – egyoldalú, további indokolást nem tartalmazó nyilatkozatával – az újabb megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti, újabb megrendelés elfogadását visszautasíthatja.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Termék esetén Vásárló a pl. honos tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és az esetleges szállítási díj összegét, ellenértékét). Amennyiben a Termék és az esetleges szállítás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

5.1 Előre utalás
Ha a Felhasználó előre utalással kívánja a Termék ellenértékét kiegyenlíteni, akkor ezt a Honlapon megadott számlaszámra megteheti, de érdemes előtte az Eladóval egyeztetnie, hogy minden kedvezmény érvényesítésre kerüljön (ha van ilyenre jogosultsága) és biztosan minden Termék egyszerre szállítható legyen.

A fizetés megérkezése után kerül a csomag kiszállításra, addig készenléti állapotban van. Adott esetben a szállításról az Eladó a jelen ÁSZF-ben meghatározott külső szállítási szolgáltatón keresztül közvetve értesíti a Felhasználót.

5.2 Bankkártyás fizetés
A Bankkártya adatai a Felhasználó és az Eladó számlavezető pénzintézete(i) által/között alkalmazott elektronikus fizetési rendszer szabályai szerint kerül lebonyolításra. Az Eladóhoz bankkártya adatok nem jutnak el, azokat nem ismeri meg, nem kezeli.

Kérjük, megrendelése leadása előtt tájékozódjon bankkártya kibocsátó/számlavezető pénzintézeténél!

Fizetéshez használható bankkártyák:
- Mastercard vagy Maestro bankkártya
- Visa vagy Electron bankkártya

Eladó felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben felmerül a bankkártyával történő visszaélés gyanúja úgy az Eladó jogosult az ellentmondás feloldása érdekében a Felhasználót az eltérés okának tisztázására felszólítani és amennyiben az Eladó szükségesnek látja, úgy az illetékes hatóságok, különösen, de nem kizárólag az illetékes rendőrkapitányság, a kibocsátó és/vagy számlavezető pénzintézet részére a visszaélés gyanúját bejelenteni.
Elektronikus fizetést biztosító fizetési rendszer Külső szolgáltatók:

Borgun hf.
Székhely: Ármúli 30, 108 Reykjavík, Izland,
(Az Izlandi Pénzügyi Felügyelet által engedélyezett és az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatások határon átnyúló szolgáltatásként, Magyarországon történő nyújtására vonatkozóan a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett pénzügyi intézmény, MNB azonosító szám: K876109)
Borgun hf. magyarországi közvetítője:

Cégnév: B-Payment Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Cégjegyzék szám: 01-10-047882
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24722137-2-42.
Pénzforgalmi jelzőszám: 16200199-11529288-00000000
(MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK)

A Borgun rendszerrel kapcsolatban bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

B-Payment Zrt. - Online bankkártyás fizetés

A fizetés esetén közreműködő harmadik személy(ek) (pl. bank, szakosított pénzintézet, elektronikus fizetési rendszer üzemeltető, stb.) tevékenységéért, szolgáltatásai működéséért, illetve az azokkal kapcsolatos hibából/késedelemből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

Elektronikus fizetési rendszer üzemeltető adatvédelmi szabályzata az alábbi linken érhető el:

B-Payment-adatvedelmi-szabalyzat.docx

6. Szállítás, személyes átvételi lehetőség
A házhozszállítási szolgáltatás elérhetősége jelenleg kizárólag Budapest közigazgatási területe.

Eladó kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az átvett Termék(ek)et az átvételkor még a kiszállítást/kiszolgálást végző személy jelenlétében vizsgálja meg, hogy az megrendelésének megfelelően érkezett meg/adták át részére.

A megrendelt Termék kiszállítását az Eladó saját futárral (kiszállítást végző személy), vagy az alábbi gazdasági társaság bevonásával végezheti, annak saját szerződéses feltételei, szabályzatai és eljárási rendje – különösen, de nem kizárólag azok adott Termékre/megrendelésre vonatkozó ár- és díjszabása – szerint:

6.1 Saját futár (kiszállítást végző személy)

Kizárólag a 3 (három) munkanapos teljesítési határidővel létrejött és Eladó által teljesíteni vállalt adásvételi szerződés esetén az alábbi időtartamon belülre vállalt teljesítéssel történik:

Hétfő: 11.30 - 22:00
Kedd: 11.30 - 22:00
Szerda: 11.30 - 22:00
Csütörtök: 11.30 - 22:00
Péntek: 11.30 - 22:00
Szombat: 12:00 - 22:00
Vasárnap: 12:00 - 22:00

Eladó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a saját futár a fenti időszakban megérkezzen a megrendelés vállalt teljesítési helyszínére.

Munkaszüneti- és ünnepnapok saját futárral történő teljesítés lehetőségéről kérjük előzetesen érdeklődjön Eladónál. Eladó munkaszüneti- és ünnepnapok saját futárral történő teljesítést kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján vállal.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a kiszállítást a saját logisztikai rendszerének megfelelően alakítsa ki, figyelemmel a Felhasználó számára legkedvezőbb feltételek biztosításának lehetőségére.

Eladó kifejezetten rögzíti, hogy a kiszállítást végző saját vagy megbízott futár köteles tőle észszerűen elvárható minden szükséges erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Termék(ek)et a megrendelés kézbesítési címére eljuttassa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell:
• a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó által biztosított belépési lehetőséggel, valamint
• semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. zárt kapu, stb.).
Eladó köteles minden szükséges és elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Termék(ek)et a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket az Eladó nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, stb.).

Amennyiben a kiszállítás a SEMMI EXTRA Kft. bevonásával történik, abban az esetben az adott társaság adatfeldolgozónak minősül.

A SEMMI EXTRA Kft. adatvédelmi szabályzata az alábbi címen érhető el:

www.semmiextra.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html

6.2 Külső szolgáltató

Eladó a Felhasználó megrendelésének teljesítés érdekében a

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Adószám: 12369410-2-44.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11711041-20910657-00000000
Ügyfélszolgálat:
Munkanapokon 7.00 - 20.00 érhető el.
Telefon: (+36 29) 886 700
Mobil: (+36 20) 890-0660*
*Nem emelt díjas telefonszám. A hívás díja az adott telefonszolgáltatótól függ.

szolgáltatásait veszi igénybe.

A szolgáltató saját, belső szabályai határozzák meg a Felhasználó által megrendelt Termék(ek)/csomagok kiszállítása/kézbesítése esetén igénybe vehető kézbesítési feltételeket (pl. házhozszállítás), a tényleges kiszállítási határidőket és egyéb szolgáltatási feltételeket.

Felek rögzítik, hogy a fenti szabályokat tudomásul veszik.

Eladó felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szolgáltató szabályait módosíthatja, ezek megrendelés leadásakor érvényes változatáról kérjük tájékozódjon:

GLS Általános Üzleti Feltételek | GLS Hungary (gls-group.eu)

A panaszkezelés és a központi Ügyfélszolgálata a székhelyén van.

Amennyiben a kiszállítás a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. bevonásával történik, abban az esetben az adott társaság adatfeldolgozónak minősül.

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. adatvédelmi szabályzata az alábbi linken érhető el:

Adatkezelési tájékoztató | GLS Hungary (gls-group.eu)

6.3 Személyes átvétel

Az Eladó a Termékek személyes átvételét is biztosítja, az alábbi címeken:

(A SZEMÉLYES ÁTVÉTELI PONTOK ÉS AZ AZOKAT BEFOGADÓ A VENDÉGLÁTÓHELYEK NYITVATARTÁSA ÉS IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGE NEM AZONOS)

„SEMMI EXTRA és egy kis kert” - 1036 Budapest, Lajos utca 46.

Átvételi pont nyitva tartás:

Hétfő: 11.30 - 22:00
Kedd: 11.30 - 22:00
Szerda: 11.30 - 22:00
Csütörtök: 11.30 - 22:00
Péntek: 11.30 - 22:00
Szombat: 12:00 - 22:00
Vasárnap: 12:00 - 22:00

„SEMMI EXTRA” - 1114 Budapest, Bartók Béla út 62-64.

Átvételi pont nyitva tartás:

Hétfő: 11.30 - 22:00
Kedd: 11.30 - 22:00
Szerda: 11.30 - 22:00
Csütörtök: 11.30 - 22:00
Péntek: 11.30 - 22:00
Szombat: 12:00 - 22:00
Vasárnap: 12:00 - 22:00

A Termékek elérhetősége az a személyes átvételi pontok készlete szerint változhat, a termékkínálat eltérő lehet.

Eladó minden szükséges intézkedést megtesz a személyes átvételi pontok fent közzétett címeken és időtartamban történő zavaratlan működéséért, azonban kérjük a Felhasználókat, hogy megrendeléseik személyes átvételénél vegyék figyelembe az általánostól eltérő zárva tartási időszakokra (pl. egyes munkaszüneti és ünnepnapok, illetve előre nem látható technikai okok miatt). Kérjük, előzetesen tájékozódjon az Eladó közzétett elérhetőségein.

7. Számlázás
Felhasználó köteles a megrendelés előtt és annak teljes folyamata alatt ellenőrzi és fenntartani a profiljához rögzített szállítási és számlázási címet.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy
• az Eladó a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó az általa megadott e-mail címre kap meg.
• az Eladónak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani.

A rendelés véglegesítését követően az adott rendelés vonatkozásában a számlázási és szállítási adatokban változtatás nem eszközölhető.

A mindenkor hatályos jogszabályoknak – jelenleg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-ban foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Eladó valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.

A megrendelt Termék(ek) átvételekor a Felhasználó köteles haladéktalanul megvizsgálni, és meggyőződni a Termék sérülésmentes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról/összetételéről.

Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a Terméken, a Felhasználó kérheti a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét. A Termék átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét, illetve cseréjét az Eladó díjmentesen biztosítja.

Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladónak felelősséget vállalni nem áll módjában!

8. Szállítási határidő
Az Eladó – egyedi és eseti, külön írásban előzetesen rögzített megállapodás hiányában – az adásvételi szerződés megkötését (előre fizetés esetén az Eladó bankszámláján történt jóváírást követően) követően legkésőbb 3 (három) munkanapon belül (teljesítési határnap) köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméket.

Az Eladó esetleges késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem más időpontban - kellett volna teljesíteni.

9. Elállási jog

9.1 Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (fogyasztónak minősülő vásárló) vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó valamilyen okból nem elégedett a Honlapon vásárolt Termékekkel, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet elállásra vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra. Az elállási joggal, annak gyakorlásával kapcsolatos részletes tájékoztatót és az elállási jog gyakorlására szolgáló nyilatkozat mintát a Honlapon teszi közzé az Eladó.

A Terméknek, több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Felhasználót a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a 9.2 pontban jelzett elállási nyilatkozat-mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jelen ÁSZF szerint gyakorolta.

Minden esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon postára adva) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Felhasználó elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket az Eladó székhelyére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 15 (tizenöt) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

A Termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. Az Eladónak az utánvéttel (portó) visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül az Eladó visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy a Felhasználó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Honlapon keresztüli értékesítés estén a három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 (három) munkanapon belül érvényesíti a Felhasználó a csereigény intézményét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó bármilyen jellegű és terjedelmű használat, hasznosítás miatt következett be.

Elállási jog gyakorlása – és nem a Termék hibájából eredő igény érvényesítésének – esetén egy olyan esetben, ha például a cipőt az utcán viselték, abban az esetben az Eladónak nem áll módjában a teljes vételárat visszafizetni. Ilyen esetekben csak az értékcsökkenés levonása után fennmaradó összeget tudja a Felhasználónak visszafizetni.

Felek kifejezetten rögzítik és Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem illeti meg a Felhasználót az elállási jog (a Honlap jellegzetességéből adódóan, annak tevékenységével összefüggésben értelmezhető módon)
• olyan Termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 (tizennégy) naptári napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
• olyan nem előre (sorozatban) gyártott Termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított/állíttatott az Eladó elő;
• olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó megrendelésének megfelelően egyediesítettek;
• romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. élelmiszerek, stb.);
• olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül/egyesül más Termékkel;
• lezárt csomagolású hang-, illetve (mozgó)képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta (A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát);
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
• nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.


9.2 Elállási nyilatkozat

Az elállási nyilatkozat minta a Honlapon található. A Felhasználó elállási nyilatkozata nem formakötött, az egyértelmű Termékmeghatározást, a megrendelés azonosító adatait tartalmazó, tartalmilag elállásként értelmezhető, a Felhasználótól származó nyilatkozatot az Eladó elállási nyilatkozatként köteles kezelni.

Elállási nyilatkozat minta:


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(kérjük csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Extra Gastro Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos utca 46.
Elektronikus levelezési cím: info@semmiextra.hu
Alulírott/ak …………………………………………………….. (továbbiakban: Fogyasztó/Fogyasztók) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat (az érvényesíteni kívánt jogot kérjük egyértelműen pl. aláhúzással megjelölni) az alábbi Termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………...
(Kérjük a Terméket/Termékeket egyértelműen meghatározni szíveskedjen)
Rendelésszám (amennyiben ismert): ………………………………………………………….
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: …………………………………………………..
A Fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………...…………
A Fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………..
Keltezés (hely, idő) …, …
A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)”

10. Szavatosság

10.1 Kellékszavatosság
A Felhasználó az Eladó hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

Felhasználói szerződés esetén a Felhasználónak minősülő vásárló az átvétel időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Felhasználóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a Termék természetével összeegyeztethetetlen. Az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Eladó nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a Termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

10.2 Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (Termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Felhasználónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 6. pontban meghatározott elállási jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy
• a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.3 Jótállás

Fogyasztónak minősülő vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év
kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre.

Amennyiben a termék gyártója meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztónak minősülő
vásárló közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru
hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A
gyártó tartós adathordozón köteles jótállási nyilatkozatot tenni.

Az egyes termékekre vonatkozó sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár Jótállási idő
10.001 -100.000 Ft 1 év
100.001 - 250 000 Ft 2 év
250.001 - 3 év


Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Eladó az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az Eladó által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 (hat) hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Kormányrendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

Hibás termékek kezelése:

  1. 1. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 (tizenöt) napon belül megtörténjen. Ha a
  2. kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a fogyasztót köteles tájékoztatni a
  3. kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton
  4. vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
  5. 2. Termék sikertelen javítása esetén a fogyasztót az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt Elsődlegesen: csereigény Másodlagosan: pénzvisszatérítés
Első javításnál Eladó megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk. A fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 (nyolc) napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket. Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti
ellenértéket 8 (nyolc) napon belül vissza kell téríteni a fogyasztónak.
3 (három) alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk Ha a fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk Eladó költségére történő kijavítását, ill. mással történő
kijavíttatását nem igényli, úgy az Eladó köteles 8 (nyolc) napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.
Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 (harminc) napon belül nem kerül sor a javításra A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon
belül ki kell cserélni a cikket.

A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10.000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!
A fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
Amennyiben az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az Eladó az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

10.4 Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Ügyfélszolgálat (amelynek címe azonos az Eladó telephelyével):

1036 Budapest, Lajos utca 46. („SEMMI EXTRA és egy kis kert”)

Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos utca 46.
Telefonszám: 06 1 950 67 71
(Minden nap 12.00 – 18.00 óra között, kivéve az előre a Honlapon is közétett zárva tartási időszakokban, pl. egyes munkaszüneti és ünnepnapok, illetve előre nem látható technikai okok miatt)
E-mail cím: info@semmiextra.hu

11. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
Felhasználó a Termékkel és/vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat (amelynek címe azonos az Eladó telephelyével):

1036 Budapest, Lajos utca 46. („SEMMI EXTRA és egy kis kert”)

Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos utca 46.
Telefonszám: 06 1 950 67 71
(Minden nap 12.00 – 18.00 óra között, kivéve az előre a Honlapon is közétett zárva tartási időszakokban, pl. egyes munkaszüneti és ünnepnapok, illetve előre nem látható technikai okok miatt)
E-mail cím: info@semmiextra.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.


Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 (harminc) napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. az Eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája az alábbi linken keresztül érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.

Főváros:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Megyék:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-525, 06-76-501-532
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090; 06-46-501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekelteto.testulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefonszám: 06-36-416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-316-259
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.
Telefonszám: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000, 06-82-501-026
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356
E-mail: vmkik@vmkik.hu, bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

8.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A vonatkozó tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

• Békéltető testület

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Eladó a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Felhasználó között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Eladó székhelye szerint illetékes Testület:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Az Eladót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.
• Bírósági eljárás kezdeményezése

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket legfeljebb 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

• Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Amennyiben panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A Honlapon a Felhasználó és az Eladó, mint kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

12. Vegyes rendelkezések

12.1 ÁSZF, árak módosítása
Eladó fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására.

Az esetleges ÁSZF módosításról rövid tájékoztató felhívás formájában a Honlapon tájékoztatja az Eladó a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. Az ÁSZF és annak módosítása – ellenkező kikötés hiányában – a közzététellel lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek fogadja el a hatályos módosított/újabb egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF rendelkezéseit.

Eladó a Honlapon forgalmazott Termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és kizárólag az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

12.2 Vis Maior

Vis maior – amely fogalom olyan mértékű, ellenállhatatlan erőt, eseményt jelent, amelyet senki sem tud elhárítani – mentesíti a Feleket a jelen ÁSZF alkalmazásával megkötött szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a Vis Maior az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében és addig az ideig, amíg az okot adó Vis Maior hatása fennáll. A Felek a jelen ÁSZF alkalmazásával megkötött szerződés részükre fel nem róható, nem-, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és annak és következményeinek elhárításával kapcsolatban Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. A Vis Maior által érintett Fél köteles írásban azonnal értesíteni a másik felet a Vis Maior kezdetéről és várható végéről. A Vis Maior önmagában nem mentesíti az azt bejelentő felet a jelen ÁSZF alkalmazásával megkötött szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségek alól, amelyek a Vis Maior bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak.

12.3 Technikai korlátok
A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítmény(ek)re és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az elektromos szolgáltatási és/vagy az Internetes hálózat(ok)ban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlási folyamatot.
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a Honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges az esetleges rendes és rendkívüli javítások és/vagy karbantartások elvégzéséhez, illetve a számítástechnikai rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek alkalmazásához, bevezetéséhez szükséges.

Annak ellenére, hogy az Eladó megtesz minden tőle elvárhatót a Honlapon található tartalmak ténybeli helyességének biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja biztosítani a Felhasználó számára. Eladó nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a Honlap használata közben felmerülhetnek. Eladó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap működésében bekövetkezett esetleges hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítsa.

12.4 Sütik használata
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen számítógépek és hálózataik között történik meg.

12.5 Látogatottsági statisztika
Jelen Honlap a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a Honlap használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google érdekkörébe tartozó, az Amerikai Egyesült Államokbeli (USA) szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a Honlap Felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a Honlapon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon kifejtett tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására.

A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a Felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a Felhasználó valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a Honlap összes funkcióját. Jelen Honlap használatával a Felhasználó elfogadja a Google által a Felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi linken talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

13. Külföldi értékesítés
Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli fogyasztókat, de jelenleg kizárólag Budapest közigazgatási területén vállal kiszállítást.

A Termékek jellemzői és szolgáltatási lehetőségei miatt a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó jelenleg kizárólag Budapest közigazgatási területén biztosítja a megrendelt Termék(ek) kiszállítását/átvételét.

A vállalt szolgáltatási területen kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely Európai Uniós tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel, letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut, vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Felhasználó tagállama szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például fogyasztóvédelmi előírások, ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországon hatályos és érvényes általános forgalmi adó rendelkezéseket alkalmazza minden Termék és/vagy általa, vagy az érdekkörében nyújtott szolgáltatás esetében.

Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés kizárólag az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Termék esetén Felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék és a kapcsolódó szállítási szolgáltatás ára/díja nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár és a kapcsolódó szállítási szolgáltatás díja teljes összegére történő kiegészítésre hívhatja fel a Felhasználót.

Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál (Személyes átvételi pontokon), ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Eladó az esetleges szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Felhasználó a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, abban az esetben az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Felhasználó számára.

14. Adatvédelmi szabályzat
Az Eladó Adatvédelmi Szabályzata a Honlapon található és az alábbi linken érhető el:

www.semmiextra.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html

15. Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, és az annak alapján létrejött szerződésre, a Felek jogviszonyaira a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontokon) és egyéb élelmiszerre vonatkozó jogszabályok Európai Unió 852/2004/EK
Magyar Élelmiszerkönyv ide vonatkozó Irányelve (2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; továbbá;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
továbbá
a jelen ÁSZF-t érintő, mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, a kollíziós jogszabályok alkalmazásának kizárásával.
A jelen ÁSZF által tartalmazott, hivatkozott jogszabályok változása esetén az azok helyébe lépő (hatályos és érvényes) jogszabályi rendelkezések kerülnek alkalmazásra, azzal, hogy fogyasztóvédelmi szempontból a Felhasználó nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe a rendelése leadásakor rá vonatkozó jogszabályi rendelkezések által meghatározottaknál.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, abban az esetben a Felek között létrejött szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan, vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás tájékoztató jellegű, alkalmazása/értelmezése esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

16. Hatálybalépés
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. október 7.